loader logo

Yatra

Yatra is a love story, starring Salin Man Bania, Malika Mahat, Salon Basnet, Rear Rai, Prechya Bajracharya, Jahanwi Basnet and Bishal Katuwal, directed by Samrat Shakya.
GENRE: Drama, Music, Romance
DURATION: 2 Hrs 16 Min
DIRECTOR: Samrat Sakya
CAST: Salin Man Bania, Mallika Mahat, Jayananda Lama